Ochrana osobních údajů

Prohlášení BILLA o ochraně osobních údajů při používání webových stránek BILLA GUSTO ACADEMY

Společnost BILLA, spol. s r.o. („BILLA”) je potěšena Vaší návštěvou jejích webových stránek. Ochrana a zabezpečení osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Proto bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek, účasti na naších akcích a o účelech, pro jaké jsou osobní údaje zpracovávány formou tohoto dokumentu Prohlášení BILLA o ochraně osobních údajů („Prohlášení“).

Osobní údaje, které jsou nám svěřeny, budou zpracovávány striktně důvěrným způsobem, v souladu s účinnou právní úpravou regulující ochranu osobních údajů a podle tohoto Prohlášení. 

Vzhledem k tomu, že změny právních předpisů anebo našich vnitřních předpisů mohou vést ke změnám našich postupů při ochraně osobních údajů, žádáme Vás, abyste pravidelně sledovali toto Prohlášení a jeho případné změny, které jsou účinné zveřejněním na těchto webových stránkách.

§ 1 Správce a rozsah

Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (“GDPR”) je:

 • společnost BILLA, spol. s r.o.
 • IČ: 006 85 976
 • Sídlo: Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ: 251 01
 • Telefonní číslo: 800 153 976
 • E-mail: info@billa.cz
 • Webové stránky: www.billa.cz

DSK (právní koordinátor)
SSCM (BILLA bonus club)
SSCM (personální oddělení) 

Toto Prohlášení se použije na webové stránky provozované společností BILLA, které najdete pod odkazem www.billa.cz a dále pro všechny další webové stránky společnosti BILLA, jakož i mobilní aplikace BILLA a jiné dokumenty, které na toto Prohlášení odkazují.

§ 2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem společnosti BILLA je a lze jej kontaktovat na adrese:

 • Dr. Karsten Kinast
 • Hohenzollernring 54
 • D-50672 Köln
 • Telefon: +49 (0)221 – 222 183 – 0
 • email: gdpr@billa.cz

§ 3 Zásady zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Takovými informacemi je Vaše jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, emailová adresa, IP adresa nebo uživatelské chování na webových stránkách. Informace, které nelze (nebo lze jen s nepřiměřeným úsilím) přenést na Vaši osobu např. anonymní informace, nejsou osobními údaji. Zpracování osobních údajů (jako je např. shromažďování, vyhledávání, používání, uchování a přenos dat) vždy vyžaduje právní základ zpracování v souladu s účinnou právní úpravou nebo Váš souhlas.

Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile uplyne stanovená doba jejich uchování zpracování a nebudou zde žádné další jiné, oprávněně stanovené důvody k uchování takových údajů.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovány pro konkrétní účely, například poskytování určitých nabídek, naleznete níže informace o konkrétních postupech, rozsahu a účelu zpracování údajů, právním základu pro zpracování a příslušné době uchování osobních údajů.

§ 4 Zpracování dat

1. Webové stránky

a) Rozsah a účel zpracování

Osobní údaje našich uživatelů zaznamenáváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro funkčnost webové stránky a našeho obsahu služeb. Při používání našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log file. Následující informace jsou zaznamenány bez Vašeho zásahu a uloženy, dokud nejsou automaticky vymazány:

 • IP adresa Vašeho počítače
 • Datum a čas přístupu
 • Název a adresa URL načteného souboru
 • Síť, ze které přistupujete (odkaz URL)
 • Prohlížeč a popřípadě operační systém Vašeho počítače, stejně jako název Vašeho poskytovatele přístupu. 

Tyto údaje námi budou zpracovány pro následující účely: 

 • Zajištění plynulého připojení k naší webové stránce
 • Zajištění možnosti používání našich webových stránek 

b) Právní základ
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. Zpracování je nezbytné pro účely poskytování našich služeb a slouží k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti.

c) Vymazání dat a doba ukládání dat
Osobní údaje jsou odstraněny nebo blokovány, jakmile je účel, za kterým byly ukládány, splněn. Sběr údajů pro umožnění použití těchto webových stránek a ukládání údajů v log files jsou nezbytně nutné pro provozování webových stránek. V důsledku této skutečnosti neexistuje žádná možnost podání námitky ze strany uživatele. K dalšímu ukládání osobních údajů může dojít v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje a stanoví zákon.

2. Personalizovaný newsletter

a) Rozsah a účel zpracování
Na našich webových stránkách nebo při přihlášení do BILLA klubu máte možnost se přihlásit k odběru našeho bezplatného newsletteru. Newsletter informuje o aktuálních nabídkách společnosti BILLA, zdravém životním stylu, chutných receptech a obsahuje další obchodní sdělení. Povinným údajem pro registraci je Vaše e-mailová adresa, jméno a příjmení, které případně použijeme pouze k oslovení. Newsletter může být rozesílán všemi prostředky: poštou, e-mailem, sms. Proti provádění přímého marketingu můžete podat námitky. 

Pokud jste členem BILLA klubu a navíc nám udělíte souhlas k zasílání newsletteru, budeme pro Vás vybírat pouze relevantní informace za využití profilování včetně segmentace. Abychom zvolili vhodný obsah a případně také kanál newsletteru, využijeme informace, které zjistíme z Vaší účasti na našich aktivitách, například při využívání BILLA karty. 

Profilováním se rozumí přiřazování člena do vhodných skupiny pro odběr informací o produktech vybraných na základě předchozích nákupů. Segmentací se rozumí zasílání informací dle jednoduchých kritérií podle předchozích nákupů. Například člen, který zakoupí výrobek z jednoho oddělení, bude dostávat nabídky jiných výrobků z totožného oddělení. Proti profilování včetně segmentace můžete podat námitky. 

Pokud nechcete, abychom použili Vaše údaje k tomuto účelu, nezaškrtněte příslušné pole na formuláři, na základě kterého souhlasíte s poskytnutím Vašich osobních údajů.

Příjem newsletteru je možno kdykoliv ukončit odvoláním souhlasu nebo využitím příslušné adresy v elektronické zprávě.

b) Právní základ
Zpracování Vašich osobních údajů (viz § 4 bod 2a) pro newsletter je založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR a zároveň také souhlasu ve smyslu zákona o službách informační společnosti.

c) Doba uchování
Vaše emailová adresa bude uložena tak dlouho, dokud budete přihlášeni k newsletteru. Doba zpracování je nastavená do odvolání souhlasu/podání námitek. Po ukončení odběru bude Vaše e-mailová adresa vymazána. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon nebo existuje oprávněný zájem dle tohoto Prohlášení.

3. Kontaktní formulář

a) Rozsah a účel zpracování

Chcete-li nás kontaktovat, použijte kontaktní formulář. K vyplnění kontaktního formuláře potřebujeme následující informace: 

 • Důvod kontaktování
 • Oslovení
 • Jméno a příjmení
 • Emailová adresa
 • Adresu (Ulice/č.p., město, PSČ)
 • Zpráva

Vaše údaje používáme k zodpovězení Vašeho dotazu a v případě potřeby k zaslání požadovaného informačního materiálu. V případě potřeby budou informace, které nám poskytnete, předány oddělení odpovědnému za Vaši žádost.

b) Právní základ
Zpracování dat popsaných výše (viz § 4 bod 3. a.) za účelem navázání kontaktu se provádí dobrovolně v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR prohlášením o udělení souhlasu.

Souhlas může být kdykoliv odvolán.

c) Doba uchování

Vaše údaje budou odstraněny ve lhůtě 90 dnů po dokončení zpracování, pokud není vyžadováno delší uchování z důvodů ověřitelnosti, služeb zákaznického servisu nebo zákonného uchování. Jakmile žádost, kterou jste podali, byla vyřešena a Vaše příslušné připomínky byly vyřešeny, osobní údaje zpracované kontaktním formulářem budou vymazány po uplynutí 90 dní. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon nebo je na uchování oprávněný zájem dle tohoto Prohlášení.

3. BILLA klub

a) Rozsah a účel zpracování

BILLA Bonus club („BILLA klub“) je zákaznickým programem, který přináší svým členům výhody v podobě BILLA karty, možnosti sběru bodů, akční směny bodů za nabízené výhody a další akce dle informací na webu www.billa.cz/bonus-club.

Pro členství je nezbytná registrace a související zpracování osobních údajů. O registraci může zájemce o členství požádat na webových stránkách anebo na prodejně BILLA, vždy je však nutné vyplnění registračního formuláře a uvedení těchto kategorií osobních údajů: identifikační údaje a kontaktní údaje.

Na základě registrace na webových stránkách nebo v aplikaci má člen přístup do uživatelské sekce na těchto webových stránkách. Při využívání uživatelské sekce je člen povinen řídit se Podmínkami členství v BILLA klubu a tímto Prohlášením.

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění možnosti využívat výhody v rámci BILLA klubu, zejména zajištění uživatelské sekce, zasílání provozních zpráv pro členy a zajištění dalších akcí a aktivit s klubem propojených a na klub navazujících. V rámci uživatelské sekce má člen možnost sledovat počet nasbíraných bodů, zobrazit si elektronickou verzi BILLA karty, zobrazit si své slevové kupóny u exkluzivních partnerů, aktualizovat své osobní údaje a měnit své nastavení komunikace (preferované kanály, odebrání souhlasu atp.) a získávat další výhody dle aktuální nabídky.

Rozhraní uživatelské sekce je přizpůsobeno na míru každému členovi dle zjištěných a/nebo členem zadaných předvoleb.

Pro tyto účely jsou ke kontaktním a identifikačním údajům uchovány také přístupové údaje uživatelské sekce, údaje o registraci a jejím zrušení, historie nákupů, údaje týkající se bodů a využití poskytovaných výhod, související komunikace člena a BILLA.

b) Právní základ

Zpracování osobních údajů člena BIILA klubu je založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR a na oprávněném zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Souhlas může být kdykoliv odvolán, čímž dochází k ukončení členství v klubu. 

c) Vymazání dat a doba uchování

Doba uchování je rovna době, po kterou je subjekt členem BILLA klubu. Zpracování osobních údajů je započato podáním žádosti o registraci. Člen je oprávněn své členství kdykoliv ukončit v souladu s Podmínkami členství v BILLA klubu. Ukončením členství bude zpracování ukončeno, ledaže je nezbytné uchování části dokumentů na základě oprávněných zájmů dle tohoto Prohlášení.

4. Oprávněný zájem

a) Rozsah a účel zpracování

Pro případ uplatněných nároků ze strany třetích osob, kontrolního či správního řízení ze strany orgánů dozoru uchováváme nezbytný rozsah nejdůležitějších dokumentů i po skončení doby uchování dle shora uvedených účelů zpracování osobních údajů. Tyto dokumenty potřebujeme pro doložení souladu s účinnou právní úpravou a může se jednat například o registrační formuláře a další důležité podklady pro uchování záznamu o právním jednání subjektu a/nebo BILLA.

b) Právní základ

Oprávněný zájem na ochraně práv správce a obraně proti nárokům v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Mohou být podány námitky proti tomuto zpracování.

c) Vymazání dat a doba uchování dat

Nejdéle po dobu tří let, což je obecná promlčecí doba a doba, po kterou je možno vést kontrolní/správní řízení ze strany orgánu dozoru zpětně. Zpracování, resp. uchování vymezených dokumentů neskončí dříve, než započaté řízení včetně navazujících souvisejících řízeních.

§ 5 Zprostředkování třetí straně

K zajištění některých služeb používáme jako dodavatele třetí strany. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají Vaše osobní údaje pouze v našem zastoupení a podle našich pokynů, a to v nezbytně nutném rozsahu po omezenou dobu. Zůstáváme odpovědní za ochranu Vašeho soukromí.

Kategorie zpracovatelů jsou následující:

 • dodavatelé IT služeb,
 • právní, účetní a daňoví poradci,
 • marketingové agentury,
 • Poskytovatelé cloudu,
 • auditoři,
 • Dodavatelé poštovních a přepravních služeb.

§ 6 Cookies

a) Rozsah a účel zpracování

V některých oblastech webové stránky používáme tzv. cookies, díky kterým rozpoznáváme preference návštěvníků webových stránek a přizpůsobujeme vzhled a dostupnost našich webových stránek. Cookies usnadňují přehlednost stránek, napomáhají k uživatelské přívětivosti a identifikují zvláště oblíbené oblasti našich stránek. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na pevném disku uživatele. Umožňují ukládání informací po určitou dobu a usnadňují identifikaci počítače návštěvníka. Pro lepší orientaci uživatelů a prezentaci jednotlivých služeb používáme trvalé soubory cookies. Dále používáme tzv. session cookies, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Váš prohlížeč lze nastavit tak, aby vás informoval o umístění cookies. Tím se pro Vás stanou cookies přehlednější. Důležité: Pokud zcela vyloučíte používání cookies, pravděpodobně vám nebude umožněno využívat některé funkce a možnosti našich webových stránek. Na našich webových stránkách používáme následujících pět kategorií cookies:

 • nezbytné cookies
 • výkonové/analytické cookies
 • funkční cookies
 • dočasné cookies
 • reklamní cookies


Na našich webových stránkách se používají různé typy souborů cookies, jejichž typ a funkce jsou vysvětleny následovně:

b) Kategorie souborů Cookies
Naprosto nezbytné cookiesTyto soubory jsou nezbytně nutné pro využívání našich internetových stránek (např. při přístupu k oblastem chráněným Vámi zvoleným heslem). Bez těchto souborů Vám nemůžeme poskytnout určité služby, které požadujete. Soubory cookies používáme k jednoznačné identifikaci registrovaných uživatelů během jejich používání webových stránek a při návratu na stránky.

Výkonové/analytické cookies: Shromažďuje informace o tom, jak návštěvníci stránky používá, jaké stránky navštěvují nejčastěji a zda se na webech dostávají chybové zprávy. Výkonné soubory neshromažďují data, která by mohla být použita pro identifikaci návštěvníků. Veškeré informace shromážděné pomocí těchto souborů jsou anonymní a slouží výhradně ke zlepšení funkčnosti a servisu webových stránek. Na základě toho generujeme statistiky o využívání našich webových stránek a sledujeme efektivnost reklamních kampaní.

Funkční cookies: Tyto soubory umožňují webům si zapamatovat předchozí informace návštěvníka (např. uživatelské jméno, jazyk nebo vybraný trh) aby nabízely optimalizované funkce přizpůsobené návštěvníkovi. Webová stránka Vám může nabídnout aktuální informace o Vašem trhu tím, že uloží vaší aktuální polohu souborů cookies. Dále tyto cookies slouží k zachování nastavení, které na webu vytváříte (např. font písma, velikost písma nebo další uživatelská nastavení). Používají se také k poskytování služeb, o které jste zažádali, jako je např. sledování videí. Tyto soubory nemohou sledovat činnost prohlížeče na jiných webových stránkách. Neshromažďují o Vás žádné informace, které by mohly být použity pro reklamní účely, a nemohou sledovat Vaši aktivitu mimo našich webových stránek. Používáme proto tyto cookies, abychom Vás poznali při příští návštěvě našeho webu a přizpůsobili obsah stránek a uložení Vašich nastavení (např. preferovaný trh).

Dočasné cookies: Na našich webových stránkách se používají dočasné cookies, které se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Tento typ cookies nám umožňuje shromažďovat ID Vaší relace, která Vám umožní přiřadit různé žádosti prohlížeče do běžné relace a umožní nám rozpoznat Vaše koncové zařízení během pozdějších návštěv na webových stránkách.

Reklamní cookies: Tyto cookies se používají k přizpůsobení reklamy Vám a Vašim zájmům mnohem konkrétněji. Také slouží k omezení počtu zobrazených reklam, měření efektivity reklamní kampaně a porozumění chování uživatelů po zobrazení reklamy. Reklamní cookies jsou obvykle umístěny na stránkách reklamních sítí se souhlasem provozovatele webových stránek. Návštěvou stránek předáváte tuto aktivitu např. reklamním společnostem, které jsou často spojeny s funkčností webových stránek poskytovaných touto společností. Tyto soubory používáme k propojení sociálních sítí a našich webových stránek, které pak mohou použít informace o Vaší návštěvě k přizpůsobení inzerce na jiných webových stránkách a poskytnout reklamní sítě, které na základě Vašeho chování do budoucna vytváří přesnou reklamu, která Vás bude zajímat.

Rozhodněte, které soubory cookie chcete povolit. Toto nastavení můžete kdykoliv jednoduše změnit kliknutím na změnit nastavení cookies a vybráním úrovně souhlasu.


c) Právní základ

Kvůli popsaným účelům použití (viz § 6 odst. 1) je právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies u jednotlivých druhů následující:

 • nezbytné cookies: splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • výkonové/analytické cookies: oprávněný zájem a souhlas dle článku 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR;
 • funkční cookies: oprávněný zájem dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • dočasné cookies: splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • reklamní cookies: souhlas dle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

d) Doba uchování

Jakmile data uložená v souborech cookies již nejsou pro výše popsané účely nutná, budou tyto informace vymazány. Další uchování dat se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud to umožňuje právní předpis.

e) Nastavení prohlížeče

Většina prohlížečů je již nastavena tak, aby cookies přijímala. Nastavení prohlížeče můžete změnit tak, aby přijímal pouze určité cookies nebo žádné cookies. Rádi bychom však poukázali na to, že pokud omezíte funkčnost souborů cookies, docílíte tím omezení funkčnosti našich webových stránek.

Můžete také použít nastavení prohlížeče k odstranění cookies, které jsou již v prohlížeči uloženy. Dále je možné nastavit váš prohlížeč tak, aby vás informoval před uložením cookies. Jelikož se různé prohlížeče mohou v příslušných funkcích lišit, použijte pro nastavení možností příslušnou nabídku nápovědy prohlížeče.

Níže uvádíme postup, jak vymazat Cookies na nejběžněji používaných internetových prohlížečích:

Google Chrome: Na liště prohlížeče vyberte nabídku Chrome. Vyberte Nástroje. Zvolte Vymazat údaje o prohlížení. V okně, které se zobrazí, vyberte Soubory cookie a jiná data webů a pluginů a Obrázky a soubory v mezipaměti. V nabídce v horní části okna vyberte od počátku věků, aby byla smazána všechna data. Zvolte Vymazat údaje o prohlížení.

Internet Explorer 8 a vyšší: V nabídce „Nástroje“ zvolte „Bezpečnost“. Poté klikněte na „Odstranit historii prohlížení“, kde vyberte příslušné soubory a klikněte na „Odstranit“. Pokud chcete prohlížet stránky vždy bez ukládání cookies, klikněte na „Bezpečnost“, a zvolte „Procházení se službou InPrivate“. Máte-li starší verzi Internet Explorer, navštivte stránky Microsoft a nainstalujte si nejnovější verzi.

Mozzila Firefox: V nabídce „Nástroje“ zvolte „Možnosti“ (nebo „Upravit | Předvolby“ v Linuxu). V sekci „Soukromí“, na panelu Cookies zvolte „Zobrazit cookies“. Odstraňte veškeré cookies tlačítkem „Odstranit veškeré cookies“, nebo Vámi zvolené tlačítkem „Odstranit cookies“.

Safari: V nabídce zvolte „Preferences“. Klikněte na „Security“, a poté „Show cookies“. Stisknutím tlačítka „Remove“ odstraníte Vámi vybrané cookies.

Opera: V nabídce „Nastavení“ zvolte „Vymazat soukromá data“. V Podrobných volbách vyberte „Smazat dočasné cookies“ a „Smazat veškeré cookies“. Cookies smažete kliknutím na „Smazat“.

Android Browser: V nabídce „Menu“ klikněte na „Více“. Pokračujte na „Nastavení“, kde vyberte „Vymazat veškerá data cookies“ a vymažte je kliknutím na „OK“.

Opera Mini: V nabídce „Menu“ klikněte na „Nastavení“. Následně klikněte na „Soukromí“ a „Vymazat cookies“.

Pokud byste chtěli ucelený přehled o přístupu třetích stran do Vašeho internetového prohlížeče, doporučujeme Vám nainstalovat speciálně vyvinuté pluginy.

Cookies můžete rovněž sledovat a případně zakázat prostřednictvím nástrojů vytvořených v rámci samoregulačních programů, například ve Spojených státech působící https://www.aboutads.info/choices/ nebo v EU působící http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

§ 7 Nástroje pro analýzu a sledování

Používáme analytické nástroje k trvalému zajištění optimalizace stránek a zlepšení uživatelské orientace v rámci našich webových stránek. S pomocí sledovacích opatření lze také vytvářet statistiky a zaznamenávat využití našich webových stránek návštěvníky a dále rozvíjet online nabídku pro Vás s pomocí získaných poznatků.

Na základě toho je používání analytických nástrojů popsaných níže odůvodněno v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Následující popis nástrojů analýz také zobrazuje příslušné účely zpracování a dotčené osobní údaje. 

1. Adobe Analytics (OMNITURE)

Používáme Adobe Analytics (Omniture/Adobe Systems, 345 Park AVE, San Jose, CA 95110, htttps://www.adobe.com) k vytváření pseudonymních uživatelských profilů, které uspokojí potřeby našich webových stránek. Aplikace Adobe Analytics (Omniture) používá cookies, které jsou textovými soubory umístěnými ve Vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované cookies o Vašem používání webových stránek jsou obvykle přenášeny a ukládány společností Adobe na serverech ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že jsme na této webové stránce aktivovali anonymizaci IP, nastavení serveru, které jsme provedli, zajišťuje, že před geolokalizací je adresa IP anonymní. Poslední oktet adresy IP je nahrazen nulami. Předtím, než se informace vygenerované cookies uloží, IP adresa je nahrazena individuálními generickými adresami IP. Společnost Adobe použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání stránek, k sestavení zprávy o činnostech webových stránek a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.

K vytvoření pseudonymních uživatelských profilů můžete kdykoliv vznést námitky. Existuje několik způsobů, jak tak učinit:

1) Jedním ze způsobů, jak zrušit analýzu webových stránek společnosti Adobe Analytics (Omniture), je nastavit cookies tak, aby byla Adobe sdělena instrukce, aby při odhlášení neuložil nebo nepoužíval Vaše informace pro účely webových analýz. Vezměte prosím na vědomí, že s tímto řešením nebude webová analýza probíhat, dokud cookies znovu neumožníte údaje ukládat. 

2) Můžete také zabránit ukládání cookies používaných k vytvoření profilu nastavením příslušného softwaru prohlížeče odpovídajícím způsobem. 

2. Webtrekk

Na webových stránkách/mobilních aplikacích využíváme služby Webtrekku, webové analýzy společnosti Webtrekk GmbH, Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin, https://www.webtrekk.com/en/home/, k shromáždění statických údajů o používání našich webových stránek a optimalizaci našich služeb odpovídajícím způsobem.

Při každém přístupu na web nebo mobilní aplikaci se informace shromažďují a vyhodnocují pro účely kontroly webových stránek, které jsou přenášeny prohlížečem uživatele. Údaje jsou shromažďovány prostřednictvím pixelu, který je integrován na stránce.

Vaše IP adresa je anonymizovaná, ukládaná a odesílaná, což znemožňuje určit Vaši totožnost prostřednictvím IP adresy. Webtrekk používá cookies, které budou odstraněny po ukončení relace prohlížeče. Totéž platí pro last-click cookies. Využíváme také cookies, které trvají déle než 6 měsíců a jsou vymazány po předem definovaném počtu použití.

Podrobnější seznam poskytnutých informací naleznete na adrese https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/.

Společnost Webtrekk ukládá IP adresu pouze ve zkrácené (anonymizované) formě a používá ji pouze pro detekci relace, geolokalizaci a prevenci kybernetických útoků. IP adresa bude okamžitě smazána, aby byla zaznamenaná data anonymní.

Uživatelé se mohou kdykoliv odhlásit z anonymizovaného sledování jejich návštěvních údajů, takže již do budoucna sledováni nebudou. Chcete-li zrušit sledování Webtrekk, použijte cookies s názvem webTrekkOptOut z domény webtrekk.net. Toto odhlášení pro sledování je aktivní, pokud tento soubor cookies není smazán. Cookies jsou je nastaveny pro danou doménu, prohlížeč a počítač. Pokud například uživatel navštíví web z různých míst nebo jiných prohlížečů, musí nastavit cookies pro každý počítač a prohlížeč odděleně.

3. Emarketing

§ 8 Plug-Ins

1. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest

Naše webové stránky mohou obsahovat sociální pluginy sociálních sítí "Facebook"(Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), "Twitter" (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA), “Instagram” (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), “YouTube” (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) and “Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA). Je možné, že osobní údaje o návštěvnících webových stránek mohou být také shromažďovány prostřednictvím těchto pluginů, předány příslušné službě a propojeny s příslušnou službou návštěvníka.

Společnost BILLA neshromažďuje žádné osobní údaje prostřednictvím sociálních pluginů. Abychom zabránili přenosu dat poskytovatelům služeb v USA bez vědomí uživatele, použili jsme na našem webu tzv. řešení Shariff. To má za následek, že příslušné sociální pluginy jsou zpočátku integrovány pouze jako grafika na webových stránkách. Tyto grafiky obsahují odkaz na webovou stránku příslušného poskytovatele pluginu. Pouze po kliknutí na některou z grafik budete přesměrováni na službu příslušného poskytovatele. Toto řešení zajišťuje, že osobní údaje nejsou automaticky předávány poskytovatelům příslušných sociálních modulů při návštěvě našich webových stránek. Kliknete-li na jednu z grafik sociálních pluginů, mohou být data přenášena příslušnému poskytovateli služeb a uložena tam. Pokud nekliknete na libovolnou grafiku, nedochází k přenosu dat mezi Vámi a příslušným poskytovatelem sociálního pluginu.

Po kliknutí na sociální plugin dostane příslušný poskytovatel služeb informace, že jste navštívili odpovídající stránku naší internetové nabídky. Vezměte prosím na vědomí, že není třeba mít u příslušné služby uživatelský účet, ani tam nemusíte být přihlášeni. Pokud však již máte při své návštěvě našeho webu uživatelský účet u příslušného poskytovatele služeb a jste již přihlášeni k tomuto účtu, data shromážděna sociálním pluginem jsou přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být spárováni k Vašemu profilu u poskytovatele služeb, musíte se před svým kliknutím na některý ze sociálních modulů odhlásit.

Společnost BILLA nemá žádný vliv na to, zda a do jaké míry si příslušní poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Nejsme si vědomi rozsahu, účelu ani doby uchování příslušného sběru údajů. Rádi bychom však poukázali na to, že je třeba předpokládat, že alespoň IP adresa a informace týkající se zařízení, jsou používány a zaznamenávány prostřednictvím sociálních pluginů. Je také možné, že příslušní poskytovatelé služeb používají cookies. 

Rozsah a účel shromažďování údajů příslušnou službou, jakož i další zpracování a využití Vašich údajů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů přímo na webových stránkách příslušné služby. Zde získáte také informace o příslušných právech na ochranu dat a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA https://en-gb.facebook.com/policy.php
b) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
c) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
d) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA https://policies.google.com/privacy?hl=en=de
e) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 

§ 9 Hypertextové odkazy

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností, které naopak mohou obsahovat odkazy na naše webové stránky. Pokud budete využívat odkaz z kterékoliv z našich webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky, na něž odkaz směřuje, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním osobních údajů na tyto webové stránky si prosím zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách.

§ 10 Provozování kamerového systému

1. OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

a) V souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů zejména GDPR, jakož i příslušnými účinnými právními předpisy, informuje touto cestou společnost BILLA o existenci a provozování kamerového systému v obchodních prodejních prostorách jednotlivých prodejen.

b) Společnost BILLA monitoruje záznamem obrazu vymezené, viditelně označené prostory obchodních prodejních prostor jednotlivých prodejen (filiálek) z důvodu ochrany majetku před protiprávním jednáním, jakož i ochrany majetku a zdraví zaměstnanců a zákazníků na základě oprávněného zájmu.

c) V souladu s článkem 13 odst. 1 písm. d) nařízení společnost BILLA uvádí, že je zpracování nezbytné z důvodu a pro účely ochrany zdraví a majetku jak společnosti BILLA, tak zaměstnanců, zákazníků a případně i dalších osob, respektive za účelem vyhledání případného pachatele případného protiprávního jednání (tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti BILLA a dalších osob). 

2. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

a. Jednotlivé kamery jsou umístěné v prostorech, které jsou označeny piktogramem s krátkým doprovodným textem.

b. Záznamy kamerového systému, a to výlučně obrazové záznamy, neboť zvukový záznam není pořizován, jsou uchovávány po dobu do přemazání záznamu novým záznamem, což je doba řádově několika dnů, přičemž toto je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, případně škodní události apod. Na záznamu je uchováváno i datum a čas.

c. Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému jsou chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.

d. K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům je oprávněn pouze Security manager s tím, že záznam bude v případě incidentu předložen pouze příslušným orgánům činným v trestním řízení (nestanoví-li či neumožní-li příslušné právní předpisy jinak), případně v rámci pojistné události pojišťovně apod.

e. O přístupu k záznamům kamerového systému jsou pořizovány elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.

f. Veškeré dotazy v souvislosti s provozováním kamerového systému na našich prodejnách můžete zasílat na gdpr@billa.cz 

§ 11 Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a vztahují se na Vás tato práva: 

 • Podle článku 15 GDPR máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací, plánovaná doba po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné učit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkající se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně smysluplné informace týkající se použitého postupu.
 • Podle článku 16 GDPR můžete okamžitě požádat o opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu, případně doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Podle článku 17 GDPR můžete požádat o vymazání osobních dat, které jste nám poskytl, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Podle článku 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování údajů je protiprávní, pokud my již tyto údaje nepotřebujeme a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů z důvodu nutnosti jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků. Nárok podle článku 18 GDPR máte též, pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR.
 • Podle článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat o jejich předání jinému správci.
 • Podle článku 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V důsledku toho již není povoleno zpracovávat osobní údaje na základě tohoto souhlasu do budoucna.
 • Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz
 • Stížnost můžete také podat přímo kontaktováním společnosti BILLA na adrese: gdpr@billa.cz nebo BILLA, spol. s r.o., Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ: 251 01.

§ 12 Právo a námitky

Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů prováděno podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo f) GDPR, máte (jak již bylo výše zmíněno) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR, za předpokladu, že existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace.

Právo na námitky máte rovněž v případě, že je zpracování prováděno za účelem provádění přímého marketingu.

Vaše námitky zašlete prosím na: gdpr@billa.cz

§ 13 Zabezpečení dat a bezpečnostní opatření

Zavazujeme se chránit Vaše soukromí a zacházet s osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití Vašich uložených údajů, provádíme rozsáhlá technické a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku.

Rádi bychom Vás upozornili, že vzhledem k struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržována jinou osobou či institucí, za což neneseme odpovědnost. Zejména nešifrované údaje, např. jsou-li zaslány pomocí e-mailu, mohou být čteny třetí stranou. Nemáme žádnou možnost technicky tomuto problému zabránit. Je odpovědností uživatele, aby chránil své údaje, které poskytuje, proti zneužití pomocí šifrování nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem.

Červenec 2020